Antalya Kumluca Devlet Hastanesi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü
Antalya Kumluca Devlet Hastanesi